אם אשכחך ירושלים

קינים אעירה, למען אזצירה, בצאתי מירושלים… ששון ושמחה, ונס יגון ואנחה, בשובי לירושלים
(קינה ל”א)

so, so sad.

Leave a Comment